16.12.2013 14:28

Informácia o vyhodnotení ponúk
V zmysle §44 ods. 2 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní zverejňujeme informáciu o vyhodnotení ponúk a poradie uchádzačov v rámci nadlimitnej zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti For glass s.r.o. pri súčasnej tvorbe pracovných mieste pre MRK" zverejnenej vo vestníku ÚVO č.129/2013 dňa 3.7.2013 pod označením 11585-MST a vo vestníku EÚ zo dňa 4.7.2013 pod označením 2013-S 128-219859.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola:
1. Celková zmluvná cena v EUR bez DPH

Konečné poradie uchádzačov:

 
1.časť predmetu zákazky:

P.č.

Obchodné meno, sídlo uchádzača

Návrh na plnenie kritéria

Počet pridelených bodov

1.

ALNEP, s.r.o., Slávičie údolie 12, 811 02 Bratislava


        392 500,00 EUR bez DPH


100,00

 

2.

Italcomma Slovakia, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina


        392 800,00 EUR bez DPH


99,922.časť predmetu zákazky:

P.č.

Obchodné meno, sídlo uchádzača

Návrh na plnenie kritéria

Počet pridelených bodov

1.

ALNEP, s.r.o., Slávičie údolie 12, 811 02 Bratislava


        502 000,00 EUR bez DPH


100,00

2.

Italcomma Slovakia, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina


        502 200,00 EUR bez DPH


99,96

 13.09.2013 19:09

Verejný obstarávateľ zverejňuje informáciu podľa §41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní časti ponuky "Kritériá", ktoré sa bude konať dňa 17.9.2013 o 15:00 hod. na adrese: EURO tender SK, s.r.o., Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, Slovenská republika.

Otváranie bude neverejné.

Názov zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti For glass s.r.o. pri súčasnej tvorbe pracovných miest pre príslušníkov MRK"
ITMS kód: 25110120482
Obstarávateľ: For glass s.r.o., Sídlo: Kašmírska 3/A, 821 04 Bratislava - Ružinov02.09.2013 08:35

Verejný obstarávateľ zverejňuje informáciu podľa §41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní časti ponuky "Ostatné", ktoré sa bude konať dňa 2.9.2013 o 15:00 hod. na adrese: EURO tender SK, s.r.o., Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, Slovenská republika.

Otváranie bude neverejné.

Názov zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti For glass s.r.o. pri súčasnej tvorbe pracovných miest pre príslušníkov MRK"
ITMS kód: 25110120482
Obstarávateľ: For glass, s.r.o., Sídlo: Kašmírska 3/A 821 04 Bratislava